Sitemap

Αρχική σελίδα – Homepage, Χάρτης ιστοσελίδας - Sitemap, Εκτύπωση - Print, Αναζήτηση στο site - Search in the site, Αναζήτηση - Search.

Κύριες γλώσσες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας είναι η Αγγλική και η Ελληνική - Main languages of our website are English and Greek.

About Maps

Literally when we say Map we mean the depiction of a surface area onto another surface. Example the World Map of the Earth that captures the surface of planet Earth onto a plate that can be made of paper, wood, or metal.

Figuratively when we say Map we mean a written text for a specific issue which is a guide for this issue. Example the Map of the United Nations, which is a written text which proclaims the faith of humanity in human rights, the equal rights of men and women and equal rights between large and small states and nations.

Our era is the era of computer and internet and now we can have in electronic form all kinds of Maps.

World Map

World Map is the map that shows the surface of the earth and the seas, when the World Map shows the borders of the countries then called World political map. When the world map shows us characteristics and geographic features such as mountains and other information for the ground called world physical map. Also when the world map in addition to the information of the surface of the soil gives us and subsoil information then called Global geological map.

Map of the United Nations

On June 26, 1945 signed at San Francisco, the Map of the United Nations and entered into force on October 24, 1945, also the Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Map of the United Nations.

Site Map

The map on a web site is a guide that guides the visitors to visit all the pages of a web site. What is Site Map? The site map is an indispensable tool for every Website, read more on    https://www.linkstomarkets.com/sitemap   

Περί Χαρτών

Στην κυριολεξία όταν λέμε Χάρτης εννoούμε την απεικόνιση της επιφάνειας μιας περιοχής πάνω σε μία άλλη επιφάνεια. Παράδειγμα ο Παγκόσμιος Χάρτης της γης που αποτυπώνει την επιφάνεια του πλανήτη γη πάνω σε μια πινακίδα που μπορεί να είναι από χαρτί, από ξύλο η μέταλλο.

Μεταφορικά όταν λέμε χάρτη εννοούμεν έναν γραπτόν κείμενο για ένα συγκεκριμένο θέμα που αποτελεί έναν αναλυτικό οδηγό για το συγκεκριμένο θέμα. Παράδειγμα ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών που αποτελεί ένα γραπτό κείμενο που διακηρύσσει την πίστη της ανθρωπότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών και στα ίσα δικαιώματα μεγάλων και μικρών Κρατών και Εθνών.

Η εποχή μας είναι η εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου και τώρα μπορούμε να έχουμε και σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα είδη Χαρτών.

Παγκόσμιος Χάρτης

Παγκόσμιος Χάρτης είναι ο χάρτης που δείχνει την επιφάνεια της γης και των θαλασσών, όταν ο παγκόσμιος χάρτης δείχνει και τα σύνορα των χωρών τότε ονομάζεται Παγκόσμιος Πολιτικός Χάρτης. Όταν ο παγκόσμιος χάρτης μας δείχνει και χαρακτηριστικά γεωγραφικά γνωρίσματα όπως βουνά και άλλες πληροφορίες για το έδαφος ονομάζεται Παγκόσμιος Φυσικός Χάρτης. Επίσης όταν ο παγκόσμιος χάρτης εκτός από τις πληροφορίες της επιφάνειας του εδάφους μας δίδει και πληροφορίες του υπεδάφους τότε ονομάζεται Παγκόσμιος Γεωλογικός Χάρτης.

Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών

Στις 26 Ιουνίου 1945 υπογράφτηκε στον Άγιο Φραγκίσκο ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945, επίσης το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Χάρτης Ιστοσελίδας

Ο χάρτης σε μια διαδικτυακή τοποθεσία είναι ένας οδηγός που καθοδηγεί του επισκέπτες να επισκεφθούν όλες τις σελίδες μιας διαδικτυακής τοποθεσίας.

Αρχείο άρθρων - Article Archive

Website e-world-bazaar.com Launch today - Εκκίνηση ιστοσελίδας

2015-04-14 16:49
Our new website was...

Παγκόσμια διαδικτυακή διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα

2015-04-22 02:14
Καθημερινά ακούμε για...

Global Internet governance and human rights

2015-04-22 02:15
Every day we hear about wars,...

Political Bazaar

2015-04-27 17:58
Besides the normal Bazaar or...

Πολιτικό παζάρι

2015-04-27 18:07
Εκτός από το κανονικό παζάρι...

Starting today - Αρχίζοντας από σήμερα

2015-06-11 20:53
It's never too late to try to...

Αρχείο λιστών - List Archive

Online marketplaces - Σε απευθείας σύνδεση αγορές

Electronics and Computers - Ηλεκτρονικά και υπολογιστές

On the Internet there are many online stores where you can find and...

Bazaraki - Pazaraki for Kompoloi mpegleri accessories

A nice and beautiful Kompoloi or mpegleri, cheap or expensive, ca...

Modern car accessories - Μοντέρνα Αξεσουάρ αυτοκινήτων

On the internet we can find all kinds of spare parts for cars and a...

Health and beauty products - Προϊόντα υγείας και ομορφιάς

All of us at times we use health and beauty products with the main...

Stock markets - Χρηματιστηριακές αγορές

Nowadays the internet greatly facilitates access to various stock...

Holidays Travels Tourism

There is a Cypriot proverb which says "the wise children befor...

Διακοπές Ταξίδια Τουρισμός

Υπάρχει μια Κυπριακή παροιμία που λέει « του φρονίμου τα παιδι...

The housing market

The housing market is the dream of every couple, every couple wants...

Η αγορά κατοικίας

Η αγορά κατοικίας είναι το όνειρο του κάθε ζευγαριού, κάθε ζευγάρι...

About wholesale products

Wholesale market is the mass market by retailers, inside an...

Σχετικά με την χονδρική πώληση προϊόντων

Χονδρική αγορά είναι η μαζική αγορά από λιανοπωλητές, εντός ή εκτός...

Ετικέτες

 1. Sitemap
 2. Housing market
 3. Διακοπές Ταξίδια Τουρισμός
 4. Holidays Travels Tourism
 5. Χρηματιστηριακές αγορές
 6. Stock markets
 7. Χρήσιμα εργαλεία και κιτς πράσινης ενέργειας.
 8. Useful tools and Green energy kits
 9. Ψηφιακά προϊόντα και ψηφιακές συσκευές
 10. Digital products and digital devices
 11. Online αγορές
 12. Real estate
 13. Αγορά κατοικίας
 14. pazaraki kompoloi mpegleri accessories
 15. bazaraki kompoloi mpegleri accessories
 16. Bunner ads
 17. Αγγελίες online
 18. Classifieds online
 19. Διαφήμιση ιστοσελίδας
 20. Website advertising
 21. Σχετικά με την χονδρική πώληση προϊόντων
 22. About wholesale products
 23. Αγορά ακίνητης περιουσίας
 24. Online markets
 25. Μοντέρνα Αξεσουάρ αυτοκινήτων
 26. Ειδήσεις και διαδίκτυο
 27. Modern car accessories
 28. Links and ads to the online World Bazaar
 29. safety in the internet
 30. Search in the internet
 31. Terms
 32. Contact
 33. Maps
 34. παγκόσμιο παζάρι
 35. world bazaar
 36. Σε απευθείας σύνδεση αγορές
 37. Clothing shoes and fashion accessories
 38. Ηλεκτρονικά και υπολογιστές
 39. News and Internet
 40. Health and beauty products
 41. Προϊόντα υγείας και ομορφιάς
 42. Electronic World Bazaar
 43. Φόρουμ συζητήσεων
 44. Βιβλίο επισκεπτών
 45. Guestbook - Discussion forum
 46. Electronics and Computers
 47. Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας
 48. Website design and creation
 49. Online marketplaces

e-world-bazaar.com

About Maps - Περί Χαρτών

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

e-world-bazaar.com